hlavicka

Vyhnianske vodné nádrže

Do skupiny Vyhnianskych vodných nádrží patrili:

Teplopotocká, Rozgrund, Bančianska


Teplopotocká vodná nádrž, k. ú. Banská  Štiavnica – ležala pomerne blízko sedla Červená studňa, medzi ním a dnešnou vodnou nádržou Rozgrund, v doline smerom do obce Vyhne  Prvá zmienka o nej je zo 6. júna 1632, kedy sa rozhodovalo o tom, aby hrádza tejto nádrže bola opravená. Bola to malá nádrž, pričom jej pozostatky sú dodnes v teréne viditeľné. Po vzniku nádrže Rozgrund stratila svoj význam.

Vodná nádrž Rozgrund, k. ú. Banská  Štiavnica – vodná nádrž, umiestnená pri ceste z Banskej Štiavnice do Vyhieň v nadmorskej výške 711 m, vzdialená 1 km SZ od Červenej studne je najväčšou a najvýznamnejšou vodnou nádržou v skupine vyhnianskych vodných nádrží a spolu s Veľkou Rychňavskou vodnou nádržou má najväčší objem, ktorý je 960 000 m³ vody. Hrádza vodnej nádrže vysoká  23,2 m bola treťou najvyššou hrádzou v okolí Banskej Štiavnice. Dĺžka koruny hrádze je 138 m, šírka 8 m. Plocha vodnej nádrže je 5, 31 ha. Najväčšia výška vody je 22 m. Zberné jarky vodnej nádrže majú dĺžku 6,5 km. Vodná nádrž zásobovala vodou stupy vo Vyhnianskej doline. Donedávna sa voda prečerpáva cez Červenú studňu do Vodárenskej nádrže, odkiaľ odtekala po filtrácii vlastným spádom do mestského vodovodu. Vodu z vodnej nádrže využíval aj Vyhniansky pivovar. Objem vody aj dnes tvorí záložnú zásobu pitnej vody pre mesto Banská Štiavnica, ale voda počas roka spolu so zbernou oblasťou patrí do povodia Hrona, pretože napája spolu s vodou z Bančianskej vodnej nádrže Vyhniansky potok. Vybudovaná v rokoch 1743-1744 S.Mikovínim. Voda využívaná pre potreby stúp vo Vyhnianskej doline, v 20. storočí a dodnes ako zásobáreň pitnej vody. Má mimoriadne parametre hrádze na návodnej aj vzdušnej strane. Dnes po celkovej rekonštrukcii, naplnená po max. prevádzkovú hladinu.

Bančianska vodná nádrž, k. ú. Vyhne, miestna časť Banky – v katastri obce Vyhne, vznikla v pol. 18. storočia pre potreby Hofferštôlnianskeho ťažiarstva. Dnes je zdrojom vody pre obec Banky. Menšia vodná nádrž vybudovaná‚ 4 km na severozápad od Banskej Štiavnice v závere Bančianskej doliny a 300 m na juh od obce Banky, uzavretá z východu, juhu a západu zalesnenými kopcami. Vodná nádrž, nazývaná v minulosti tiež Hofferštôlnianska podľa ťažiarstva Hoffer, ktorému slúžila, mala menší význam a vznikla niekedy v druhej polovici 18. stor. Objem vodnej nádrže ležiacej v nadmorskej výške 665 m je 20 000 m³. Samotná zberná oblasť prevažnej časti povrchovej vody pritekajúcej do vodnej nádrže spolu s výtokom vody z nádrže smerujúcim do Vyhnianskej doliny patria do povodia Hrona.


 

 

 

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta