hlavicka

História

Vitajte v sekcii HISTÓRIA!

Sekcia História je je venovaná širším súvislostiam vzniku baníctva v banskoštiavnickej oblasti, postupnému historickému vzniku mesta Banská Štiavnica, rovnako ako stručným dejinám okolitých baníckych obcí, ale predovšetkým historickým technickým dielam a vzniknutým inštitúciám, ktoré sprevádzali rozmach a slávu mesta a širšej blasti od stredoveku až dodnes. Svedectvom o rozsvinutej banskej činnosti nie sú dnes len technické diela, budovy, inštitúcie a baníctvom ovplyvnený montánny reliéf, ale aj tradície, zvyky, piesne a sprievodné činnosti a záľuby ľudí, ktorých život bol priamo, či nepriamo spätý s banskou činnosťou.

Postupne Vám predstavíme jednak krásnu legendu o jašteričkách, ktorá Vás oboznámi s príčinou vzniku banského mesta a baníctva ako takého v tomto regióne, históriu baníctva ako zdroja bohatstva bývalej monarchie, neskôr štátu, predstavíme unikátny vodohospodársky systém, v ktorom parametre jednotlivých vodných nádrží ďaleko predčili mnohé európske i svetové prvenstvá. Zabudnúť nemožno ani na vzniknuté inštitúcie sprevádzajúce rozvoj mesta, banského školstva a rozvoj banskej vedy a techniky ale ani nehmotné kultúrne dedičstvo reprezentované zvykmi, tradíciami, piesňami a ostanými prejavmi duchovného života baníkov.

Zhromaždený materiál bude pravidelne dopĺňaný a aktualizovaný o nové údaje a obrázky tak, aby sa stal pre Vás atraktívnym, ale hlavne obsahovo najvyčerpávajúcejším ale aj inšpiratívnym zdrojom.

                                                                                              Zdar Boh!

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta