hlavicka

Piargske vodné nádrže

Do skupiny Piargskych vodných nádrží patrili tieto tajchy:

Spodná Vindšachtská, Evička, Veľká Vindšachtská, Počúvadlianska, Krechsengrund, Veľká a Malá Richňavská, Bakomi, Dve Komorovské jazerá

Evička – v katastri obce Štiavnické Bane, je druhou najstaršou nádržou v piargskej skupine. Prvá zmienka je z roku 1638, rekonštruovaná bola v 17. aj v 18. storočí S. Mikovínim, kedy sa výrazne zvyšovala hrádza. Dnes je opäť po rekonštrukcii a je napustená po svoju max. hladinu.

 Horná Vindšachtská – v katastri obce Štiavnické Bane, postavená v rokoch 1712-1715 M.K.Hellom. V roku 1778 bola podľa návrhu S. Mikovíniho zvyšovaná koruna hrádze. Vodnou štôlňou je do nej vedená voda z Richňavského tajchu. Dnes je opäť po rekonštrukcii a je napustená po svoju max. hladinu.

Počúvadlianska – v katastri Banskej Štiavnice. Je najväčšou v celej oblasti, prvýkrát spomínaná už v roku 1778. Vznikla vybudovaním až 5-tich zemných hrádzí, pričom hlavná hrádza bola vôbec najvyššou postavenou hrádzou do 19. storočia v Európe. Dnes je pred rekonštrukciou, ale je napustená po svoju max. hladinu.

Krechsengrund – v katastri obce Štiavnické Bane. Postavená v r. 1735 -1737 S. Mikovínim. Je najvyššie položenou v Piargskej skupine, postavená pre potreby šachty Kónigsegg. Značne eutrofizovaná.

Richňavská Malá a Veľká – v katastri obce Štiavnické Bane. Veľká nádrž bola postavená v rokoch 1738-1740 S. Mikovínim. Dnes je pred rekonštrukciou, ale je napustená po svoju max. hladinu. Malá Richňavská vznikla neskôr rozdelením Veľkej nádrže priečnou hrádzou a ich prepojením vodnou štôlňou. Dnes je zanedbaná a naplnená len do cca 1/4 objemu. Po nádrži Krechsengrund sú najvyššie položené v Piargskej skupine preto mali z pohľadu zásobovania vodou veľký význam.

Bakomi (Pachomiova) - v katastri obce Štiavnické Bane, vybudovaná v rokoch 1738 – 1740 staviteľom J.T. Brinnom. Prepojená je vodnou štôlňou s Malou Richňavskou. Niekoľkokrát rekonštruovaná, naposledy v r. 1792. Dnes je opäť po rekonštrukcii a je napustená po svoju max. hladinu.

2 Komorovské - v katastri Banskej Štiavnice, postavené pre potreby stúp v Štefultovskej doline. Majú charakter zemných rybníkov. Prvá zmienka o nich je v Brinnovej mape z roku 1742.

 

 

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta