hlavicka

Belianske vodné nádrže

Do skupiny Belianskych vodných nádrží patrili:

Belianska, Goldfusská, VN Jasenica, Halčianska, 7 Kysihýbelských 


Belianska vodná nádrž, k. ú. Banská  Štiavnica 

       Leží vpravo  pod cestou z  Banskej Štiavnice do Banskej Belej pod  Hájikom v nadmorskej výške 557 m. Vznikla najneskôr zo skupiny belianskych  vodných nádrží,  v roku 1747 a má  objem 146 000  m³. Plocha  vodnej nádrže je 2,42  ha. Pôvodne patrila Gerambovskej banskej únii na zachytávanie vody pre pohon stúp a premývanie rudy v belianskej doline a v Kozelníku. Voda vyteká do Belianskeho potoka, ktorý je jedným z dvoch hlavných prítokov potoka Jasenica. Potok Jasenica sa vlieva do Hrona pred Hronskou Dúbravou. VN je po rekonštrukcii.

Veľká Goldfusská vodná nádrž, k. ú. Banská  Štiavnica – vznikla v 2. polovici 18. storočia (pred r. 1770) a mala posilniť dovtedajší zdroj z Belianskej vodnej nádrže na pohon stúp v Kozelníckej doline. Spomína sa v žiadosti ťažiarstva štôlne Michal Hlavnému komorskogrófskemu úradu v Banskej Štiavnici, v ktorej tento žiada o podporu. Mala obdĺžnikový tvar s rozmermi strán približne 150 metrov a 65 metrov. Hĺbka zrejme nepresahovala 6 až 7 metrov. Podľa banskej mapy z roku 1779 možno túto malú vodnú nádrž lokalizovať neďaleko štôlne Juraj po ľavej strane cesty z Banskej Štiavnici do Banskej Belej, pod pätou odkaliska Sedem Žien v nadmorskej výške 520 m. n. m. Zanikla ešte v 19. storočí. Na jej mieste bola v čase prevádzky úpravne na Novej šachte retenčná nádrž do ktorej vtekala voda z odkaliska Sedem žien, pred jej úpavou v čističke odpadových vôd ( v objekte bývalej ČOV je dnes píla). Po ukončení banskej činnosti po r. 1993 bola retenčná nádrž zlikvidovaná a terén v rámci rekultivácie odkaliska upravený. 

Malá Goldfusská vodná nádrž, k. ú. Banská  Štiavnica 

     Vznikla v 2. pol. 18. storočia na pohon stúp v Belianskej doline pod Belianskym tajchom. Leží na pravej strane cesty spájajúcej Banskú Štiavnicu s Banskou Belou. Dnes je značne zdevastovaná a neudržiavaná. Plocha malej vodnej nádrže nepresahuje 500 m2, pričom celková akumulácia vody pri hĺbke zrejme do 2 m pôvodne nepresahovala 1000 m3. Voda vyteká do Belianskeho potoka.        

Vodná nádrž Jasenica, k. ú. Banská  Belá – Jsenická vodná nádrž bola vybudovaná pre potreby nového závodu Rudných baní na Novej šachte v rokoch 1974 – 1975. Priehrada sa nachádza v závere doliny nad závodom Dinas. Zachytáva vodu z potoka Jaenica tečúceho z Banského Studenca a vlievajúceho sa do Hrona. Do tohto potoka ústia aj výpuste z Kolpaškých vodných nádrží, takže v minulosti bolo možné nepriamo odoberať vodu aj z týchto zdrojov. Voda z priehrady bola pomocou čerpacej stanice pod hrádzou a prečerpávacej stanice pod východným úbočím Kalvárie tlačená do rezervoáru nad areálom bansko-úpravárenského závodu na Šobove. Odtiaľ išla samospádom na technologické využitie. Do nedávnej minulosti slúžila ako zdroj technologickej vody pre závod Dinas. Dnes slúži už len pre účely rekreácie a rybolovu. 

7 Kysihýbelských vodných nádrží, k. ú. Banská  Štiavnica – Prvá nádrž v tejto lokalite sa spomína už v roku 1678 v súvislosti so Svätotrojičnou hutou. Pri výstavbe železničnej Trate Mládeže, železničnej trate z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnici padli za obeť tejto stavbe tri malé nádrže, pričom aj pre ostatné to znamenalo postupný koniec intenzívneho využívania. V súčasnosti sú nádrže zanedbané, technické zariadenia (výpuste, prívodné jarky, sádka na prezimovanie matečných rýb) sú značne zdevastované. Nádržami pretekajúca sa vracia do potoka Jasenica. Táto nádrž mala nedostatočnú kapacitu a pravdepodobne zanikla

  po vybudovaní Belianskej a Halčianskej vodnej nádrže. Neskoršie sa spomínajú vodné nádrže, ktoré už nemali bansko-technický účel a boli vybudované pre rybochovné účely. Patrili svätobeňadickému opátstvu a v roku 1830 prešli do vlastníctva Baníckej a lesníckej akadémie. Boli využívané výlučne pre chov rýb a školské účely v súvislosti s výučbou rybárstva na Baníckej a lesníckej akadémii v  Banskej Štiavnici. Po zániku Baníckej akadémie prešli pod správu školských lesov Strednej lesníckej školy. V druhej polovici 20. storočia mala rybníky v prenájme Miestna organizácia SRZ, ktorá ich využívala ako chovné nádrže pre odchov násady pre štiavnické tajchy.

Halčianska vodná nádrž, k. ú. Banská  Belá – vodná nádrž sa nachádza za železničným viaduktom Trate mládeže v ústí Halčianskej doliny v nadmorskej výške 470 m. Vodnú nádrž vybudovali v druhej polovici 18. stor. Pomenovaná bola podľa doliny a neďalekej osady Halča. Jej objem je 257 000 m³, plocha 5,05 ha. Vodná nádrž patrila Gerambovej banskej únii a prostredníctvom Halčianskeho potoka (druhý prítok Jasenice) dodávala pohonnú vodu pre ťažiarske  stupy v banskobelianskom údolí, pre taviacu hutu na olovo, ktorá sa nachádzala poniže  Banskej Belej ako aj ďalšie hutnícke zariadenia v Kozelníckej doline. Dĺžka zberných jarkov tejto skupiny VN presahovala 3 km.

 

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta