hlavicka

Stanovy

 Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku 

 

Článok 1

Základné ustanovenia

(1) Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok (ďalej len "spolok") je dobrovoľným združením občanov, ktorí majú záujem o baníctvo.

(2) Spolok združuje banských odborníkov z praxe, vedy, výskumu, školstva, dôchodcov, ako aj priaznivcov

baníctva, ktorí majú záujem o baníctvo všeobecne s hlavným zameraním na baníctvo v Banskej Štiavnici a v Hodruši -Hámroch a v ich okolí, jeho históriu, súčasnosť a perspektívu.

(3) Spolok pôsobí v Banskej Štiavnici a zahŕňa celú banskoštiavnickú a hodrušskú oblasť, v ktorej sa nachádzajú banské technické objekty, na základe ktorých bola Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia zapísané v roku 1993 na Listinu svetového dedičstva v rámci UNESCO (ďalej len "banícky región").

(4) Sídlom štatutárneho orgánu je Banská Štiavnica na adrese Kammerhofská 20, 969 00 Banská Štiavnica.

(5) Spolok je samostatným právnym subjektom.

 

Článok 2

Poslanie

(1) Poslaním spolku je obnovenie, udržiavanie a rozvíjanie viac storočnej tradície baníckych zvykov, organizovanie stretnutí členov za účelom rozvíjania poznatkov o baníctve, podieľanie sa na organizovaní akcií pre verejnosť s cieľom propagácie baníckeho regiónu u nás a v zahraničí.

(2) Rozvíjať spoluprácu s inými spolkami, spoločnosťami a organizáciami baníckeho zamerania u nás a vzahraničí. Podieľať sa na publikačnej činnosti so zameraním na históriu a súčasný stav baníckeho regiónu.

(3) Podieľať sa na zabezpečovaní starostlivosti o banské technické objekty a ostatné pamiatky v baníckom regióne.

 

Článok 3 

Členstvo v spolku 

(1) Členom spolku sa môže stať banský odborník, prípadne odborník z inej oblasti, alebo priaznivec baníctva, ktorý má záujem o baníctvo a prihlási sa k programu spolku. 

(2) Členstvo v spolku zaniká úmrtím člena, vystúpením člena, alebo zastavením jeho evidovania v prípade, že si člen neplní základné povinnosti podľa ods. (4) písm. b). 

(3) Základné práva člena spolku: 

a) zúčastňovať sa plnenia úloh podľa čl. 2, 

b) využívať služby ponúkané spolkom, 

c) podávať návrhy a pripomienky k činnosti spolku. 

(4) Základné povinnosti člena spolku: 

a) dodržiavať stanovy spolku, 

b) platiť dohodnuté členské príspevky.

  

Článok 4

Organizačná štruktúra spolku 

(1) Najvyšším orgánom spolku je valné zhromaždenie. 

(2) Valné zhromaždenie zvoláva predseda spolku minimálne 1 x ročne alebo ak o to požiada minimálne 1/3 

členov. 

(3) Uznesenie valného zhromaždenia je platné, pokiaľ zaň hlasuje nadpolovičná väčšina zúčastnených členov.

 

Článok 5

Úlohy orgánov spolku 

(1) Valné zhromaždenie: 

a) schvaľuje stanovy spolku a ich zmeny, 

b) rozhoduje o zániku spolku alebo o jeho zlúčení s iným združením, 

c) volí predsedu, riadiaci výbor a kontrolnú komisiu na obdobie jedného roka, 

d) schvaľuje ročný rozpočet spolku a ročnú správu o hospodárení spolku. 

(2) Riadiaci výbor je výkonným orgánom spolku, ktorý riadi jeho činnosť v období medzi valnými 

zhromaždeniami. 

(3) Riadiaci výbor na prvom zasadnutí volí podpredsedov spolku, výkonného tajomníka spolku, hospodára 

spolku a predsedu kontrolnej komisie. 

(4) Štatutárnymi orgánmi spolku sú predseda a výkonný tajomník, z ktorých každý môže konať samostatne 

(5) Hospodár spolku vedie účtovnú evidenciu a vypracúva správu o hospodárení spolku. 

(6) Kontrolná komisia spolku: 

a) je nezávislým kontrolným orgánom spolku, 

b) kontroluje správnosť hospodárenia s finančnými prostriedkami spolku. 

(7) Čestným predsedom spolku môže byť vymenovaný jeho doterajší predseda, pokiaľ vykonával funkciu minimálne desať volebných období. Čestného predsedu vymenúva predseda po jeho schválení valným zhromaždením. Čestný predseda sa môže zúčastňovať rokovaní jeho orgánov bez toho, aby bol v budúcnosti volený do riadiaceho výboru.

 

Článok 6 

Hospodárenie spolku 

(1) Spolok ako právny subjekt hospodári samostatne s finančnými prostriedkami, získanými z členských príspevkov, z darov a príspevkov sponzorov, z príjmov z vlastnej činnosti (poriadanie rôznych spoločenských akcií, z publikačnej činnosti a pod.) a z iných zdrojov podľa schváleného rozpočtu na príslušný rok. 

(2) Spolok nadobúda hnuteľný a nehnuteľný majetok potrebný na činnosť z prostriedkov uvedených v ods. (1). 

(3) Príjmy a výdaje spolku sú evidované v súlade so zákonom c. 563/1991 Zb. o účtovníctve v sústave jednoduchého účtovníctva. 

  

Článok 7 

Zánik spolku 

(1) Spolok zaniká 

a) dobrovoľným rozpustením, ktorému bude predchádzať likvidácia, 

b) zlúčením s iným združením po rozhodnutí valného zhromaždenia, 

c) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") o jeho rozpustení. 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

(1) Spolok sa hlási k tradícii Banskoštiavnického prírodovedného a lekárskeho spolku z roku 1871. 

(2) Stanovy spolku a ich zmeny nadobúdajú právoplatnosť po ich registrácii ministerstvom.

 

Stanovy boli schválené na ustanovujúcom valnom zhromaždení v Banskej Štiavnici 19. novembra 1992, doplnené na 10. valnom zhromaždení v Banskej Štiavnici 29. novembra 2001, na 18. valnom zhromaždení 26. novembra 2009 a na 20. valnom zhromaždení v Banskej Štiavnici 24. novembra 2011. 

Registrácia vykonaná na ministerstve 5.4.2002 pod c. VVS/1-900/90-19837.

V Banskej Štiavnici, 2.7.2007  


partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta