hlavicka

O spolku

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok                  Facebook:   stiavnickybanickyspolok

     Vznikol transformáciou zo Základnej organizácie Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti pri Rudných baniach, závod Banská Štiavnica dňa 19.11.1992, ako prvý banícky spolok na Slovensku.  Jeho prvým predsedom sa stal JUDr. Ing. Jozef Karabelly s členskou základňou 50 osôb. V prvom období spolok pôsobil v rámci organizačnej štruktúry Slovenskej baníckej spoločnosti, od roku 2002 je samostatným občianskym združením. Jeho poslaním je obnovenie, udržiavanie a rozvíjanie viac storočnej tradície baníckych zvykov,  hlavne šachtágov so skokom cez kožu, baníckych plesov, organizovanie stretnutí členov za účelom rozvíjania poznatkov o baníctve a v súvisiacich odvetviach ako aj podieľanie sa na organizovaní podujatí pre verejnosť s cieľom propagácie baníckeho regiónu a banských pamiatok u nás a v zahraničí. V súčasnosti spolok eviduje 140 členov a od roku 2009 je jeho predsedom Ing. Richard Kaňa. 

     Svojou činnosťou spolok nadväzuje na tradíciu Banskoštiavnického zdravotníckeho a prírodovedného spolku z roku 1870, ako aj na ďalšie náučné spolky, ktoré existovali v Banskej Štiavnici v minulosti. Tu bol v roku 1892 založený aj Uhorský krajinský banícky a hutnícky spolok, ktorý pôsobí doteraz v Maďarsku. V Banskej Štiavnici začal vychádzať aj prvý odborný časopis v Uhorsku Bányaszati és kohászati lapok (Banícke a hutnícke listy). Spolok vykonáva aj publikačnú činnosť, napr. v roku 2001 vydal samostatnú právnu normu, zákon č. 1/2001 Zb. o udržiavaní poriadku a povznesenej nálady na šachtágu (Pivný zákon), v roku 2003 vydal publikáciu „Banícke piesne 2003“ atď.

Prihláška do Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku: stiahnuť prihlášku

 

Hlavné aktivity a podujatia:

  • banícke šachtágy, 1. obnovený banícky šachtág mimo akademickej a školskej pôdy sa uskutočnil 19.11.1992 v reštaurácii Barbora v Banskej Štiavnici, od uvedeného dátumu usporiadal banícky spolok celý rad podujatí  toho typu v Banskej Štiavnici a podieľal sa na organizácii šachtágov vo viacerých mestách a obciach Slovenska,
  • reprezentačné banícke plesy, od roku 1993 sa ich uskutočnilo 19, od roku 2001 sa uskutočňujú ako obnovené celoslovenské v nadväznosti na plesy, organizované v Bratislave bývalým Slovenským banským úradom,
  • 3.12.1993 sa z iniciatívy spolku uskutočnilo v Banskej Štiavnici ustanovujúce zasadnutie prípravného výboru pre založenie Slovenskej banskej komory, iniciatívy sa neskôr ujala Slovenská banícka spoločnosť, výsledkom bol poslanecký návrh na prijatie zákona o zriadení Slovenskej banskej komory, ktorá bola zriadená zákonom č. 59/1998 Z. z.,
  • v novembri 1994 spolok začal organizovať vzdelávacie podujatia pre členov a verejnosť s názvom „Utorkové popoludnia“, cyklus pokračuje dodnes,
  • podujatie „Náckov štiavnický pochod“ sa organizuje od roku 1998 v čase, keď je v kalendári meno Ignác po štiavnicky „Nácko“, ide o humorné podujatie, propagujúce vymyslenú postavu baníka, figliara a huncúta, ktorý si robí posmech zo seba aj z ostatných,
  • podujatie „Náckova Štiavnica“, organizuje sa od roku 2005, nadväzujúc na Náckov štiavnický pochod, ide o humoristické podujatie, propagujúce štiavnický dialekt,
  • od roku 2001 spolok organizuje „Jozefovské podujatie“,  podujatie venované menu prvého predsedu baníckeho spolku, JUDr. Ing. Jozefa Karabellyho a všetkým Jozefom z baníckeho spolku,
  • v roku 2011 bola založená tradícia stretnutí baníckych akademikov – seniorov (ktorí sa dožili 80 rokov) v rámci organizovaného podujatia „Akademici v Banskej Štiavnici“ 
partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta