hlavicka

Edičná činnosť

 

Jednou z hlavných činností spolku je aktivita členov v oblasti publikačnej činnosti. Doteraz boli s podporou a pod gesciou spolku vydané nasledujúce tituly:

 

 • Informačné bulletíny  baníckeho spolku č. 1, č. 2 a č. 3“ za roky 1993, 1994 a1995,
 • podieľanie sa na vydaní publikácií a vydanie publikácií „Pivný zákon“ (2001)- Baňa Nováky, „Pivný zákon – slovensko –maďarský preklad“ (2006),„Pivný zákon – slovensko-poľský preklad“ (2008) –SZVK a „Pivný zákon – slovensko - anglický preklad“ (2009),
Zbierka zákonov Pivný zákon Pivný zákon - Beer act - Milan Durbák  
Kategória: brožúry
Názov: Pivný zákon,
Beer act, Sörtörvény
Autor: Ing. Milan Durbák
Vydal: Banskoštiavnicko-
-hodrušský banícky spolok,
Kammerhofská 20, 969 00
Banská Štiavnica
Cena: 2 €
Dostupnosť:
durbak@hbu.sk 
 • pokačovanie úspešnej série publikácií zo života legendárnej postavy Nácka „Šibalstvá, huncútstva a príbehy štiavnického Nácka (J.Osvald, 2009),
Šibalstvá, huncútstva a príbehy štiavnického Nácka      
Kategória: knihy
Názov: Šibalstvá, huncútstva
a príbehy štiavnického Nácka
Autor: Jozef Osvald  Vydavateľ:
Banskoštiavnicko-hodrušský
banícky spolok v Banskej Štiavnici
Cena: 4,50 €
Dostupnosť: durbak@hbu.sk
 
 • publikácia „Hodruša v zemi baníkov“ (R. Kaňa a kol., 2011, 192 str.).
   Kniha prostredníctvom 15-tich kapitol pútavou formou a atraktívnymi fotografiami predstavuje jednak dejiny jednej z najznámejších baníckych obcí Slovenska, históriu ťažby a spracovania zlatostrieborných rúd, ale aj vodohospodárske diela - tajchy a ďalšie technické a kultúrne pamiatky obce. Viacerých potešia informácie o istórii čipkárskej školy, banícke ľudové povesti či informácie o zlatokopectve v hodrušskej doline. V samostatných kapitolách je venovaný priestor opisu a ilustráciám nádherných hodrušských minerálov - kvetov baní a banským technickým objektom a ich stavu. Mnohé nádherné zábery podzemia boli predstavené v roku 2011 záujemcom aj prostredníctvom výstavy  Hodrušské hlbiny v priestoroch SBM v Banskej Štiavnici.
     

Hodruša v Zemi baníkov

 • humorné príhody z banskoštiavnicko-hodrušského podzemia, zozbierané a napísané so zachovaním krásy štiavnického dialektu, ako príjemná a veselá spomienka na časy žiaľ už takmer minulé. Veselé príhody a huncútstva zo života baníkov, kde možno aj vy spoznáte svojich známych...  
Už na baňu klopajú     
Kategória: knihy
Názov: Už na baňu klopajú
Autor: Ing. Richard Kaňa a kol.
Vydavateľ:
Banskoštiavnicko-hodrušský
banícky spolok v Banskej Štiavnici
Cena: 2,00 €
Dostupnosť: durbak@hbu.sk
 
 • pamäti starého baníka z Banskej Štiavnice, korý v nich opísal svoj ťažký život naprelome 19. a 20. storočia. Takmer 100 ročný život mu umožnil porovnať a neobyčajne ľudským spôsobom opísať  pomery z Čias Rakúsko-Uhorskej monarchie, obdobie I. svetovej vojny, prvej republiky, II. svetovej vojny, ale aj začiatky socializmu na Slovensku...
Kategória: knihy
Názov: Pán Boh zaplac aj za malý luon
Autor: prof. RNDr. Jozef Šteffek, CSc.
Vydavateľ:
Banskoštiavnicko-hodrušský
banícky spolok v Banskej Štiavnici
Vydanie druhé, rok 2012
     Pán Boh zaplac aj za malý luon, Jozef Šteffek, 2012
 • publikácia o vzniku prvého baníckeho spolku na Slovensku v novodobej histórii baníctva po roku 1989 a retrospektíva hlavných spolkových akcií a udalostí, ktorými žil banícky spolok počas doterajších 20 rokov svojej existencie. Obsahuje stanovy spolku, chronologicky usporiadaný prehľad s fotografiami z činnosti spolku ako aj  personálie aktuálnych členov a personálie členov, ktorý už odišli do baníckleho neba...
Almanach Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku 1992 – 2012, Milan Durbák a kol., 2012     
Kategória: knihy
Názov:
Almanach Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho
spolku 1992 – 2012
Autor: Ing. Milan Durbák a kol.
Vydavateľ:
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v Banskej
Štiavnici
Rok: 2012
Dostupnosť: durbak@hbu.sk
 • reprezentačná obrazová publikácia autorského kolektívu pod vedením Ing. Richarda Kaňu, ktorá prostredníctvom nádherných fotografií hodrušského podzemia a sprievodného textu predstavuje podzemný svet baníkov podľa príslušnosti k jednotlivým najvýznamnejším banským dielam v obci Hodruša-Hámre. Kniha predstavuje výsledky práce mnohých generácií hodrušských a móderštôlňanských baníkov prostrednístvom svedectva o tom, čo nám ako pamiatka na takmer zašlú slávu tunajšieho zlato-strieborného baníctva zostalo: nádherný podzemný svet, tajomný a nebezpečný, no krásny a stále lákavý....
Kategória: knihy
Názov:
Hodrušské hlbiny – podzemný svet baníkov
Autor: Ing. Richard Kaňa a kol.
Vydavateľ:
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok
v Banskej Štiavnici
Rok: 2013
Dostupnosť: slovenskabanska@bb.telecom.sk  
    
 
 • Druhé vydanie prepisu výnimočných osobných zápiskov a technických náčtkov princa Leopolda, nástupníka trónu, syna cisára Františka Štefana Lotrinského a jeho manželky, uhorskej kráľovnej Márie Terézie. Zápisník vznikol počas jeho inšpekčnej cesty po stredoslovenských banských mestách, ktorú absolvoval spolu so svojom bratom Jozefom – rímskym kráľom, so saským princom Albertom a s ostatnými členmi sprievodu v dňoch 19. až 31.7.1764. Je to jeden z najvýznamnejších dobových dokumentov o slovenskom baníctve a stredoslovenských banských mestách, jediný známy, ktorý je písaný rukou člena panovníckeho rodu s názvom "Denník princa Leopolda z cesty do stredoslovenských banských miest roku 1764". Prvé vydanie tejto výnimočnej publikácie edične pripravil už v roku 1990 PhDr. Jozef Vozár, DrSc. (1926 – 2010), významný historik a archivár, ktorý sa zaoaberal aj dejinami baníctva, železiarstva, banského práva, banskej administratívy a baníckeho školstva. Mimoriadny úspech mali aj jeho ďalšie publikácie ako Zlatá kniha banícka a Banskoštivnické mestské a banské právo. Náš banícky spolok sa pri príležitisti 250. výročia "cisárskej vizitácie" podujal vydať druhé vydanie publikácie, ktorú možno smelo považovať za doplnenie Zlatej knihy baníckej o autentické poznatky o stave baníctva na území Slovenska v polovici 18. storočia.
   
Kategória: knihy
Názov:
Denník princa Leopolda / Das Tagebuch des Erzherzogs Leopold
Edične pripravil: Jozef Vozár,
Vydavateľ:
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v Banskej Štiavnici
Rok: 2014
Dostupnosť a objednávky: durbak@hbu.sk
 • Meno "Nácko" sa stalo už v 2. polovici 20. storočia vďaka bývalému rodákovi, stredoškolskému profesorovi Jozefovi Vášárymu, symbolom jednoduchého, dobromyseľného a veselého baníka, ktorý v sebe stelesňuje vážne i veselé stránky života viacerých generácií baníkov. Tvrdenia viacerých historikov o tom, že Nácko nebol konkrétnou postavou, sa nezakladajú na pravde, o čom svedčia aj doterajšie výsledky historického výskumu Ing. Richarda Kaňu. Nácko je tu teda stále s nami a medzi ľuďmi vznikajú ďalšie nové anekdoty, vtipy a príbehy o ňom. Keďže je 1. vydanie publikácie „Šibalstvá, huncútstva a príbehy štiavnického Nácka“ už dávnejšie vypredané, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok sa rozhodol pripraviť druhé, rozšírené vydanie tejto publikácie. Jej obsahom je aj vyznanie Jozefa Osvalda o jeho živote s postavou Nácka, jeho nové náckovské vtipy a nové „pilótne“ prednášky najvýznamnejšieho „náckológa“, Ing. Richarda Kaňu.
  Postava Nácka sa za viac ako polstoročie stala neoddeliteľnou súčasťou vystúpení viacerých interpretov štiavnických vtipov, špásov a príbehov, z ktorých vynikajú dvaja. Prvým bol Jozef Vášáry (1915 – 1973), stredoškolský profesor a ľudový rozprávač, ktorý od roku 1953 do roku 1973 vo vyše tisíc verejných vystúpeniach prezentoval Náckove vtipy. Druhým je Jozef Osvald (nar. 1936), banský technik, ktorý ako prvý stvárnil aj postavu štiavnického Nácka v “dobovej“ podobe s fúzmi, červeným nosom (údajne od pálenky), s klobúkom, károvanou košeľou, lajblíkom, károvanými nohavicami, ošliadrom (baníckou zásterou) na zadnej strane nohavíc, vreckovými hodinkami, fajkou, bakuľou a s cestovným kufrom.   
  Podkladom na 2. vydanie publikácie bola zbierka vtipov, rozprávaní a vyznanie  J. Osvalda, pozostalosť J. Vášáryho, pozostalosť Ondreja Šteffeka (1863 – 1962), autora príbehov z baníckeho prostredia v štiavnickom dialekte, pozostalosť Jána Žabenského (1890 – 1980), občana baníckej a pivovarníckej Obce Vyhne, ktorý vo svojom zápisníku, písanom vo vyhnianskom dialekte, zachytil svoju osobu vo víre dejinných udalostí prvej polovice 20. storočia a rovnako výskumné práce Ing. Kaňu. Publikácia je opäť ilustrovaná kresbami výtvarníka Igora Lackoviča (nar. 1944).
Šibalstvá, huncútstva a príbehy štiavnického Nácka  
Kategória: knihy
Názov: Šibalstvá, huncútstva a príbehy štiavnického Nácka
Edične pripravil: Jozef Osvald a kolektív,
Vydavateľ:
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v Banskej Štiavnici
Rok: 2015
Dostupnosť a objednávky: info@prvybanickyspolok.sk
 • reprezentačná obrazová publikácia autorského kolektívu pod vedením Ing. Richarda Kaňu, ktorá uzatvára trilógiu kníh venovanú banskej histórii obce, dejinám baníctva a montánnym pamiatkam v katastri obce Hodruša-Hámre. Popri detailnom opise najvzácnejších montánnych pamiatok kniha prináša aj nový pohľad na banské, technické a kultúrne pamiatky obce ako jedinečné objekty hodné nielen obnovy, resp. často záchrany v poslednom štádiu zániku, ale predovšetkým ochrany. Ochrany, ale nielen  na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Toto sa ovšem nedá uskutočniť bez jednej dôležitej zmeny – zmeny v našom myslení, zmeny v nahliadaní na tieto objekty – atraktivity montánneho turizmu, ako na jedinečných svedkov slávnych dejín regiónu, ktoré si začneme vážiť a ochraňovať, namiesto ničiť a devastovať úplne všetci. Všetci, teda bežný obyvatelia obce,ale aj kompetentní na príslušných úradoch. Kniha je sprievodcom po montánnych pamiatkach obce nielen pre baníckov a montanistov, teda určitým spôsobom "odbornú verejnosť", ale zrozumiteľnou formou a profesionálnymi fotografiami predstavuje pamiatky chotára aj laikom, bez ohľadu na vek či vzdelanie a pre mnohých je objavnou, či spomienkovou publikáciou na dávno takmer zaniknuté a zabudnuté objekty...
  Kategória: knihy
Názov: ODKAZY MINULOSTI – Banské, technické a kultúrne pamiatky
           lokality UNESCO Hodruša-Hámre
          LAGACY OF THE PAST – Mining technical and cultural
          monuments of UNESCO world heritage site – Hodruša-Hámre
Edične pripravil: Ing. Richard Kaňa  akolektív,
Vydavateľ:
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v Banskej Štiavnici
Rok: 2015

Dostupnosť a objednávky: slovenskabanska@bb.telecom.sk,

                                          info@prvybanickyspolok.sk

 • reprezentačná, slovensko-anglická publikácia autorského kolektívu pod vedením Ing. Milana Durbáka, ktorá je akýmsi prirodzeným pokračovaním, resp. územne nadväzuje na publikáciu Odkazy minulosti – Banské, technické a kultúrne pamiatky lokality UNESCO Hodruša-Hámre. Prostredníctvom nádherných profesionálnych fotografií a opisov montánnych objektov v chotároch mesta Banská Štiavnica a obce Štiavnické Bane predstavuje všetky atraktívne objekty spojené so slávnou baníckou minulosťou lokality, pričom okrem montánnych objektov je značný priestor venovaný aj vzácny architektonickým pamiatkam v oboch lokalitách. Prezentuje banské technické a kultúrne pamiatky mesta Banská Štiavnica a obce Štiavnické Bane v nasledovnom členení: Banské diela, banské a hutnícke objekty, Vodné nádrže (tajchy), Budovy, Sakrálne objekty, Ostatné objekty.
Kategória: knihy
Názov: ODKAZY MINULOSTI II – Banské, technické a kultúrne pamiatky
          lokality UNESCO Banská Štiavnica a Štiavnické Bane
          LAGACY OF THE PAST – Mining technical and cultural
          monuments of UNESCO locality Banská Štiavnica and
          Štiavnické Bane
Edične pripravil: Ing. Milan Durbák a kolektív,
Vydavateľ:
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v Banskej Štiavnici
Rok: 2017
Cena publikácie: 15, -€
Dostupnosť a objednávky: info@prvybanickyspolok.sk
 
 • Publikácia venovaná významnej osobnosti banskoštiavnického baníctva 2. polovice 20. storočia, Ing. Ladislavovi Sombathymu pri príležitosti jeho výnimočného 95-teho jubilea (nar. 29.12.1923).

 

      
Kategória: brožúry
Názov: Štiavnickô nárečia (banícke, hutnícke a iné výrazy)
Autor: Ing. Ladislav Sombathy a kol.
Vydavateľ:
Banskoštiavnicko-hodrušský
banícky spolok v Banskej Štiavnici
Cena: 2,00 €
Dostupnosť: durbak@hbu.sk

     Do publikačnej činnosti spolku pravidelne a významnou mierou prispievajú aj členovia spolku, ktorí viacero titulov knižných publikácií vydali samostatne v rámci vlastnej profesnej orientácie:

Banícka a lesnícka akadémia
slovom a obrazom, Ivan Herčko
2008, 286 str., - v predaji
 
Banícka a lesnícka akadémia,
Ivan Herčko, 2010, 494 str.,
- v predaji 
 
Chémia a mineralógia na baníckej
a lesníckej akadémii v Banskej
Štiavnici, Otto Tomeček, Ivan
Herčko, 2000, 123 str.,
Banícka a lesnícka akadémia slovom a obrazom - Ivan Herčko   Banícka a lesnícka akadémia - Ivan Herčko   Chémia a mineralógia - Ivan Herčko
         
Stredné Pohronie na starých
pohľadniciach, Ivan Herčko,
2010, 95 str., v predaji 
 
Banská Štiavnica na starých
pohľadniciach, Ivan Herčko,
2010, 96 str., v predaji
 
Minerály Slovenska, Ivan
Herčko, 1984, 234 str.,
vypredané
 Stredné pohronie na starých pohľadniciach - Ivan Herčko   Banská Štiavnica na starých pohľadniciach - Ivan Herčko    Minerály Slovenska - Ivan Herčko 
         
Banícka a hutnícka minulosť
Slovenska v kartografických
pamiatkach, Elena Kašiarová,
2010, 191 str. 
 
Banská Štiavnica - svedectvo
času, Marián Lichner a kol.,
2002, 225 str. 
 
Banskoštiavnické tajchy, Marián
Lichner, 2005, 127 str., v predaji

Banícka a hutnícka minulosť Slovenska v kartografických pamiatkach, Elena Kašiarová

   Banská Štiavnica - svedectvo času, Marián Lichner a kolektív   Banskoštiavnické tajchy - Marián Lichner a kol. 
Banícke piesne 2003, Ladislav
Sombathy a kolektív, 2003,
135 str. 
 
Osobnosti Banskej Štiavnice,
Marián Lichner a kol.,
2006,  239 str.  
 
Banícka akadémia v Banskej
Štiavnici, Ján Novák a kol., 2012
   Banícke piesne, Ladislav Sombathy a kolektív   Osobnosti Banskej Štiavnice, Marián Lichner a kolektív     Banícka akadémia v Banskej Štiavnici, Ján Novák a kol., 2012,
 TAJCHY v okolí Banskej
Štiavnice, Vladimír Bárta &
Ján Novák, 2012
 
Štiavnické jesene,
Mária Petrová &
Lubomír Lužina, 2012
 
Neznáma história zeme baníkov
a pôvodu striebra rádu teplárov,
Milan Augustín, 2014 
TAJCHY v okolí Banskej Štiavnice, Vladimír Bárta & Ján Novák, 2012   Štiavnické jesene, Mária Petrová & Lubomír Lužina, 2012   Neznáma história zeme baníkov a pôvodu striebra rádu teplárov, Milan Augustín, 2014
Banská Štiavnica na starých
pohľadniciach, 2. vydanie,
Ivan Herčko, 2017, 95 str.,
       
       
   

 

 

 

 

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta