hlavicka

Pivný zákon

1/2001 Zb.

Zákon

z 1. septembra 2001

o udržiavaní poriadku a povznesenej nálady na šachtágu (pivný zákon) v znení zákona č. 1/2009 Zb. z 26. novembra 2009

Valné zhromaždenie Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku v Banskej Štiavnici sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Úvodné ustanovenie

      Účelom tohto zákona je ustanoviť zásady starobylých baníckych ceremónií, ktoré vznikli na pôde slávnej Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, založenej panovníčkou Máriou Teréziou v roku 1762. Tieto zásady je potrebné dodržiavať pre udržaniu poriadku a povznesenej nálady na šachtágu.

 

§ 2

Výklad pojmov

Podľa tohto zákona

a/ šachtág je spoločenské podujatie, vychádzajúce z baníckej akademickej tradície staroslávnej Baníckej akadémie, ktoré sa koná na Banícky deň alebo iné sviatky a významné dni, či spoločenské udalosti, ktoré je vedené v súlade s pivným zákonom, jedná sa regulovaný typ baníckej zábavy za účasti pozvaných hostí,

b/ prezídium je určená, spravidla významná osoba, ktorá vedie šachtág,

c/ kontrárium je osoba, určená prezídiom, ktorá zabezpečuje počas šachtágu kontakt účastníkov s prezídiom,

d/ fuchso, fuchsica (lišiak, lišiačka) sú osoby, ktoré sa pripravujú na prijatie do baníckeho stavu,

e/ firma je osoba so základným vzdelaním alebo stredoškolským vzdelaním, ktorá bola prijatá do baníckeho stavu,

f/ semester, semestra sú osoby, študenti alebo absolventi vysokých škôl, ktoré boli prijaté do baníckeho stavu,

g/ koža, pôvodne súčasť baníckeho odevu, slúžiaca na ochranu baníkov pri práci, nazývaná aj banícka zástera alebo ošliador, sa používa na vykonanie skoku cez kožu,

h/ skok cez kožu je vlastný akt prijímania adeptov do baníckeho stavu počas šachtágu,

i/ fuchsmajor (nadlišiak) je osoba, určená prezídiom, ktorá počas šachtágu uvádza fuchsov ku skoku cez kožu,

j/ kantor je osoba poverená prezídiom, ktorá zabezpečuje počas šachtágu intonáciu "carmin" (baníckych piesní),

k/ majordómus je domáci pán, majiteľ alebo správca zariadenia, v ktorom sa uskutočňuje šachtág,

l/ pivný dispečer je osoba poverená prezídiom distribúciou piva alebo náhradného nápoja počas šachtágu,

m/ tablice sú v radoch usporiadané stoly, za ktorými sedia účastníci šachtágu,

n/ pivné zasranie, v skratke P.Z., je najvyšší (exemplárny) trest, ktorý môže uložiť prezídium počas šachtágu, je vykonávané na samostatnom zariadení typu latríny,                                                              

o/ duplák je posvätená pivná nádoba o obsahu minimálne dvoch pollitrových pív,                                        

p/ pivný súboj je súťaž účastníkov šachtágu v pití piva.

                                              

 § 3

Šachtág

     Šachtág sa uskutočňuje v miestnosti, alebo na voľnom priestranstve,  kde sú stoly umiestnené do tvaru U. V dlhšej časti sú stoly umiestnené v radoch, tabliciach a v kratšej časti je umiestnený jeden stôl, prezidiálna tablica. V tabliciach je vyčlenená časť pre fuchsov. Na konci každej tablice je miesto pre príslušné kontrárium, prezídium však môže určiť jedno kontrárium s pôsobnosťou pre všetky tablice. V takom prípade sa v zadnej časti miestnosti, oproti prezidiálnej tablici, umiestni samostatný stôl pre kontrárium. V postraní miestnosti sa umiestňuje samostatné zariadenie na vykonávanie najvyšších trestov, tzv. "pivné zasranie" (ďalej len  "P.Z.").

 

  § 4

Účastníci šachtágu

      Účastníkmi šachtágu sú všetky osoby, ktoré sa zdržujú v miestnosti, v ktorej sa šachtág koná. Účastníci šachtágu sú podriadení prezídiu a podradne kontráriu, resp. fuchsmajorovi (fuchsovia).

 

§ 5

 Oslovovanie účastníkov šachtágu

      Účastníkom šachtágu prináleží nasledovné oslovovanie:

  • Prezídium s prívlastkom: "Slávne, vysoké a neomylné prezídium",
  • Čestné prezídium s prívlastkom: "Slávne čestné prezídium",
  • Fuchsmajor /nadlišiak/ s prívlastkom: "Slávny fuchsmajor",
  • Kontrárium s prívlastkom: "Slávne kontrárium",
  • Kantor s prívlastkom: "Slávny kantor",
  • Majordómus s prívlastkom: "Slávny majordómus",
  • Pivný dispečer s prívlastkom: "Slávny pivný dispečer",
  • Semestri (semestre) s prívlastkom: "Slávny semester X.Y.",
  • Firmy s prívlastkom: "Slávna firma X.Y."
  • Fuchsovia (fuchsice), bez prívlastku,
  • Hostia sa oslovujú menom s oslovením pán, pani alebo slečna.

 

§ 6

Prezídium

   (1)  Prezídium je neomylné vo svojich výrokoch a rozhodnutiach.

   (2)  Ak sa prezídium vo svojom výroku alebo rozhodnutí zmýli, uplatňuje sa ustanovenie ods. (1).

  (3)  Prezídium je podriadené jedine pivnému zákonu a má na šachtágu neobmedzené právomoci. Prináleží mu predovšetkým vedenie šachtágu podľa pivného zákona. Otvára a končí šachtág, bdie nad pivnými škandálmi, vyhlasuje tresty. Určuje plynutie času a prevod stredoeurópskeho času na pivný čas. Prípadný nedostatok piva neobmedzuje jeho práva.

 

§ 7

Kontrárium

     Právomoci kontrária sú v rozsahu určenom prezídiom pri otvorení šachtágu, spočívajú predovšetkým v zabezpečovaní kontaktu členov príslušnej tablice s prezídiom. Kontrárium zodpovedá za dodržiavanie poriadku v jemu určenej tablici, resp. tabliciach.

 

§ 8

Fuchsmajor

     Právomoc fuchsmajora je v rozsahu určenom prezídiom pri otvorení šachtágu  a vzťahuje sa iba na fuchsov. Jeho úlohou je príprava a uvedenie fuchsov ku skoku cez kožu.

 

§ 9

Kantor

    Kantor má dozor nad spevom, dohliada nad tým, aby členovia tablíc spievali podľa svojich síl. Toho, kto sa primerane nezapája do spevu, má kantor právo navrhnúť prezídiu na potrestanie.

 

§ 10

Pivný dispečer 

    Pivný dispečer zodpovedá za správne čapovanie piva a jeho plynulú dodávku do jednotlivých tablíc, pivom zabezpečuje prednostne prezídium a prezidiálnu tablicu.

 

§ 11

Majordómus

    Majordómus zodpovedá za bezpečný stav miestnosti, resp. priestoru, kde sa koná šachtág. Z uvedeného dôvodu mu prináležia právomoci firmy.

 

§ 12

Semestri

     Právomoci semestrov, osôb, ktoré študujú v príslušnom semestri vysokej školy alebo absolvovali vysokú školu a boli prijaté za plnoprávnych členov príslušnej tablice, sú obmedzené. Sú podriadené prezídiu a podradne kontráriu s možnosťou prosby o slovo, latinským "rogo verbum", resp. o čas, latinským "rogo tempus", u prezídia prostredníctvom kontrária. Výnimočne im môže prezídium povoliť jeho priame oslovovanie bez prostredníctva kontrária. Výsostným právom semestrov je účasť na prezentácii, počas ktorej sa spieva carmina "Salom - semestrovská", ktorej výsledkom je vyhlásenie najmladších a najstarších semestrov na šachtágu. Pritom sa za vek počítajú, okrem absolvovaných semestrov na vysokej škole, aj ďalšie dožité semestre po jej ukončení.    

 

§ 13

Firmy

    Firmy sú osoby, ktoré majú základne alebo stredoškolské vzdelanie a boli prijaté do baníckeho stavu. Majú rovnaké právomoci ako semestri, okrem účasti na prezentácií semestrov. 

 

 § 14

Hostia

    Hostia, majú právomoci firiem, avšak bez možnosti priameho oslovovania prezídia. Hostia, usadení v prezidiálnej tablici, majú všetky právomoci člena prezidiálnej tablice.      

 

§ 15

Fuchsovia 

    Fuchsovia sú účastníci šachtágu bez akýchkoľvek právomocí.  Ich povinnosťou je maximálne rešpektovať všetkých funkcionárov šachtágu vrátane semestrov a firiem. Ich existencia je časovo obmedzená, spravidla končí skokom cez kožu, po ktorom získavajú postavenie semestrov, resp. firiem. 

                                           

§ 16

Slovo 

    Počas šachtágu môže verejne oslovovať prezídium len kontrárium, kantor, fuchsmajor a členovia prezídiálnej tablice, a to latinským oslovením "Rogo verbum" (prosím o slovo), na čo prezídium odpovedá latinským "Habeas", resp. "Non habeas" (súhlas, resp. nesúhlas). Ostatní účastníci šachtágu nemôžu priamo oslovovať prezídium, ale len prostredníctvom kontrária a to oslovením "Rogo verbum slávne kontrárium". Na uvedenú prosbu kontrárium reaguje oslovením prezídia : "Rogo verbum !", prezídium odpovedá slovom "Habeas", kontrárium potom pokračuje: "Slávne, vysoké a neomylné prezídium, rogo verbum pre semestara, firmu“ s uvedením mena a priezviska. Prezídium odpovedá: "Habeas". Po tomto súhlase môže príslušný semester, firma predniesť svoju požiadavku, pričom jeho reč musí začať slovami: "Slávne, vysoké a neomylné prezídium ...". Fuchsovia žiadajú o slovo prostredníctvom fuchsmajora, pričom postup je ten istý ako u semestrov a firiem, ale bez akejkoľvek možnosti priameho oslovenia prezídia.

 

§ 17

Tempus /čas/ a Silentium /ticho/ 

   (1)   Pri šachtágu sa meria čas na pivné minúty, jedna pivná minúta má spravidla pol minúty časovej, pokiaľ jej trvanie neurčí prezídium v inom časovom rozmedzí. Bez zvláštneho povolenia prezídia sa nesmie žiadny semester, firma, fuchso, alebo hosť vzdialiť z príslušnej tablice. O povolenia sa žiada spôsobom uvedeným v § 16 s tým rozdielom, že sa použije zvolanie "Rogo tempus". Prezídium má možnosť nariadiť všeobecný tempus, v danom prípade sa šachtág na stanovený čas prerušuje.

   (2)   Silentium sa zachováva pri všetkých ceremoniáloch, pri všetkých carminach, ako i v prípade ak to nariadi prezídium.

 

§ 18

Posilňovanie sa a pivná impotencia  

   (1)  Nápojom povoleným na posilňovanie sa v zmysle pivného zákona je pivo. Výnimočné použitie iného nápoja môže povoliť prezídium na základe osobnej požiadavky, prednesenej na začiatku šachtágu. Pivové poháre musia byť v príslušných tabliciach zoradené v rade a odpíjanie, resp. pitie piva sa môže vykonávať len na pokyn prezídia. Prezídium môže dať pokyn na voľné pitie piva.

   (2)  Aby nikto nebol nútený posilňovať sa nad svoje sily, alebo ak má dôvod na to aby sa zdržal posilňovania sa, môže požiadať o vyhlásenie svojej osoby za pivne impotentnú. Ak sa však osoba, ktorej bola udelená pivná impotencia napije piva, alebo sa inak previní proti pivnému zákonu, musí vypiť za trest dvojnásobné množstvo nápoja určeného prezídiom.

 

§ 19

Rekomandácia 

   Rekomandácie sú tresty, ktoré sa navrhujú za menšie priestupky, navrhovateľ pritom postupuje podľa § 15, pri finálnom oslovení prezídia potom použije slovné spojenie: "Slávne, vysoké a neomylné prezídium, rekomandujem semestra (firmu) X.Y. z dôvodu ... .". Trest sa na základe rekomandácie udeľuje vypitím maximálne jedného piva, pritom platí zásada, že najprv sa trest vykoná a až potom sa potrestaný môže pýtať na dôvod uloženia trestu. V prípade, že sa preukáže neopodstatnenosť rekomandácie, musí sa rekomandujúci posilniť duplákom piva na vlastné náklady.                      

 

§ 20

Tresty

     Semestri, firmy, fuchsovia, hostia, výnimočne aj ostatní funkcionári šachtágu, mimo prezidiálnej tablice, ktorí porušia ustanovenia pivného zákona počas šachtágu, môžu byť za to  potrestaní nasledovnými základnými trestami:

 • pivným dištancom (zákazom pitia piva na určitý čas),
 • odstúpením od tablice s pivným dištancom,
 • vypitím pohára piva "na ex",
 • vypitím dupláka piva "na ex",
 • iným trestom.

     O treste rozhoduje prezídium na návrh funkcionára šachtágu, resp. na návrh príslušného semestra (firmy). Fuchsovia nemôžu navrhovať tresty.

   

§ 21

Exemplárny trest

      Exemplárnym trestom na šachtágu je tzv. poslanie „P.Z.“. „P.Z.“ znamená odňatie pivnej cti a všetkých s ňou spojených práv príslušného člena tablice. Je vykonávané na samostatnom zariadení, umiestnenom bokom od tablíc. Počas pobytu v „P.Z.“ sa previnilec posilňuje určeným nápojom /mliekom, vodou, atď./ s výnimkou piva. 

 

§ 22

Priebeh šachtágu

     Šachtág začína kantor zvolaním "Silentium pro carmen!: A kde je prezídium a kde je prezídium ?". Po dospievaní prednesie určený člen tablice návrh nasledovného znenia: "Za slávne, vysoké a neomylné prezídium navrhujem semestra (firmu) X.Y". Semester X.Y. povstane a vyhlási: "Prijímam !" Ustanovené prezídium následne otvára šachtág slovami "Ad loca, silentium !, pre dnešný šachtág menujem nasledovné funkcie: členov prezidiálnej tablice, kontrárium, kantora, fuchsmajora, atď.". "Zdar Boh!, otváram dnešný šachtág carmínou: Zdar Boh hore !". "Kantor incipiant carmen: Zdar Boh hore!". Po skončení carminy kantor zvolá: "Cantus ex !" , na čo tablice odpovedajú: "Zdar Boh !"

 

§ 23

Duplák

      Duplák je posvätená nádoba naplnená pivom, ktorá má spravidla dvojnásobný obsah, ako majú poháre používané počas šachtágu. Vysvätenie sa vykonáva samostatným aktom na začiatku šachtágu. Vysvätenie vedie kantor na základe povolenia prezídia a postupuje pritom podľa osobitného scenára, hovoreného a spievaného pod názvom "Domine, domine, preláte ...". Ako prvý odpije z dupláku kantor a zvolá: "Zdar Boh!". Potom duplák postaví pred prezídium, ktoré po jeho pozdvihnutí zvolá: "Pripíjam z tohto posväteného na zdravie baníkov a večnú slávu baníctva" a po odpití zvolá: "Zdar Boh! určujem dráhu pohybu dupláka v okruhu prezidiálnej tablice.". Prezídium môže výnimočne určiť dráhu pohybu dupláka aj mimo okruhu prezidiálnej tablice.  

 

§ 24

Skok cez kožu

     Skokom cez kožu sa fuchsovia prijímajú počas šachtágu do baníckeho stavu, čím získavajú postavenie semestrov, resp. firiem. Pre vykonanie uvedeného aktu sa používajú nasledovné rekvizity: drevený pivný sud, drevený šafeľ naplnený vodou a koža. Akt skoku cez kožu vedie fuchsmajor, ktorý si na jeho vykonanie vyžiada súhlas prezídia. Fuchsov pripravujú na skok cez kožu krstní, ktorých si fuchsovia vybrali sami, resp., im boli pridelení. Po výzve fuchsmajora uchopí krstný príslušného fuchsa za pravé ucho a dovedie ho na pivný sud. Tam je fuchso podrobený skúške, ktorú vedie fuchsmajor. V prvej časti skúšky sú overené teoretické vedomosti adepta, jednak z pivného zákona ako aj iných spoločenských odborov. V druhej časti skúšky sú overené praktické vedomosti adepta, v prvom rade v pití piva alebo určeného nápoja v prípade uznanej pivnej impotencie. Schopnosti adepta sa preukazujú vypitím krígľa piva "na ex". Po absolvovaní teoretickej a praktickej časti skúšky nasleduje vlastný skok fuchsa zo suda cez kožu a drevený šafeľ naplnený vodu. Až po úspešne absolvovanom skoku môže byť fuchso pasovaný do baníckeho stavu. Pasovanie sa vykoná tým spôsobom, že určený funkcionár šachtágu poklepe fuchsa fokošom na obidve plecia a vysloví pritom formulu: "Pasujem ťa do baníckeho stavu a priznávam ti postavenie semestra (firmy), Zdar Boh!".

 

§ 24a

Čestný skok cez kožu 

   (1)  Čestný skok cez kožu (ďalej len „čestný skok“) je slávnostné prijatie konkrétnej osoby do baníckeho stavu ako jej ocenenie za prejavený záujem o spoluprácu s členmi baníckeho stavu.

   (2) Na vykonanie aktu čestného skoku cez kožu je potrebný súhlas navrhovanej osoby, ktorá tým súčasne potvrdí, že sa bude riadiť zásadami platnými pri konaní baníckych podujatí, bude podporovať a udržiavať banícke tradície.

   (3) Návrh na vykonanie čestného skoku cez kožu pre konkrétnu osobu môže podať každý účastník šachtágu, ktorý predloží návrh prezídiu. Adeptom na čestnú príslušnosť k baníckemu stavu sa potom stáva osoba, ktorú odsúhlasí prezídium.

   (4) V ďalšom sa postupuje podľa ustanovení § 24 s nasledovnými výnimkami:

a) adept sa oslovuje ako „kolega/kolegyňa“,

b) adeptovi sa zásadne netyká a nepriznáva sa mu skokové meno (alias),

c) záverečná formulácia po absolvovaní čestného skoku znie: „Pasujem Vás za čestného príslušníka baníckeho stavu a teším sa na ďalšiu spoluprácu.“.

   (5) O čestných skokoch sa vedie evidencia. 

                           

§ 25

 Pivný súboj

   (1) O konaní pivného súboja rozhoduje prezídium, ktoré určuje jeho účastníkov a organizátorov. Prezídium plní i funkciu poradného rozhodcu pivného súboja s hlasom rozhodujúcim.

   (2) V pivnom súboji sa stretávajú vždy dvaja účastníci šachtágu, ktorí na vyzvanie organizátora predstúpia pred tablice a postavia sa k sebe chrbtami. Pivný dispečer dodá pivo, ktorého obsah prekontroluje organizátor súboja tak, aby bol rovnaký obsah piva v pohároch.

   (3) Piť sa začína na pokyn organizátora, ktorý naráta do troch v reči známej účastníkom súboja. Ak účastníci súboja nepoznajú žiadnu spoločnú reč, organizátor odpočíta začiatok súboja v posunkovej reči. Pri doznení slova „tri“ alebo ukázaním tretieho prstu pri použití posunkovej reči, môžu účastníci súboja začať piť pivo. Zvíťazí ten, kto v kratšom čase vypije celý obsah piva a na znak ukončenia pitia obráti pohár nad svojou hlavou hore dnom.

 

§ 26

Sčítanie semestrov 

     Sčítanie semestrov je samostatný akt, ktorý nariaďuje a vedie prezídium, alebo ním poverená osoba. Počas sčítania semestrov sa zisťuje najmladší a najstarší semester, zúčastňujúci sa šachtágu. Prezídium vyhlási: "Vstávajú prví až druhí semestri". Určení semestri povstanú a pozdvihnú pivové poháre a na ich počesť kantor intonuje carminu: "Salom - semestrovská". Po doznení carminy, prezídium vyhlási: "Vstávajú tretí až šiesti semestri"... a prezentácia, spolu s intonáciou  carminy sa opakuje, až do zistenia najstaršieho semestra. Najmladší semester a najstarší semester majú právo na osobitný prípitok.

 

§ 27

Ukončenie šachtágu

    Šachtág ukončuje prezídium, spravidla slovami: "Ad loca, silentium ! Končí sa  večer naplnený duchom baníckych akademických tradícií, počas ktorého ožili vo Vašom podaní historické postavy baníckej pospolitosti. Pripíjam na zdravie Vás všetkých, na Vaše osobné aj pracovné úspechy. Zdar Boh! Kantor incipiant carmen: "Banícky stav". Po skončení carminy kantor zvolá: "Cantus ex !" , na čo tablice odpovedajú: "Zdar Boh !". 

 

§ 28

Prechodné a záverečné ustanovenia 

    Pivné zákony vydané na území c. k. Rakúsko-Uhorskej monarchie, Československej republiky, Slovenského štátu, Československej socialistickej republiky a Českej a Slovenskej Federatívnej republiky zostávajú naďalej v platnosti a môžu sa používať na základe rozhodnutia prezídia.

 

§ 29

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2001. Zákon č. 1/2009 Zb. nadobudol účinnosť 26. novembra 2009.

 JUDr. Ing. Jozef Karabelly v.r.

 

 

Pivný zákon                                   Strana 1

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta