hlavicka

Mapový portál

    Internetová aplikácia Multimediálny sprievodca banským turizmom je mapový portál určený na propagáciu atraktivít banského turizmu z rôznych banských lokalít Slovenska. Umožňuje zverejnenie a zdieľanie multimediálne orientovaných dokumentov obsahujúcich texty, obrázky, videá, animácie ako aj zvukové nahrávky. Postupne budú do neho implementované aj 3D modely vybraných banských diel, alebo celých banských polí z významných banských regiónov na Slovensku.

     Jednotlivé atraktivity banského turizmu sú organizované do vrstiev podľa typu a ich fyzickej povahy. Po zapnutí konkrétnej vrstvy v pravom panely s vrstvami je možné všetky informácie o objekte prezerať, resp. počúvať kliknutím na vybraný objekt v mape a pohybom v otvorenom okne.

      Pre lepšiu viditeľnosť obsahu vysúvacieho okna, po kliknutí na ľubovoľný objekt v mapovom poli, doporučujeme najprv mapu posunúť tak, aby objekt nášho záujmu ležal v ľavom hornom, alebo pravom hornom rohu mapového okna. Po chvíli skúšania nie je problém intuitívne pochopiť princíp.

     Celý projekt Multimediálneho sprievodcu banským turizmom v roku 2011 len začal, preto bola pilotne spracovaná banská obec Hodruša-Hámre, ale postupne budú spracované a pridané jednak ostatné okolité obce a samozrejme mesto Banská Štiavnica. Takisto privítame každý kontakt a spoluprácu pri spracovaní ktorejkoľvek ďalšej baníckej obce či mesta na území Slovenska. Počas nasledujúcich mesiacov bude napr. dopĺňaná banícka obec Ľubietová. Aplikácia je dostupná všade, vždy a každému, kto má pripojenie na internet. Bude teda postupne ponúknutá okrem domovských stránok baníckych obcí a miest aj všetkým turistickým kanceláriám, ktoré ponúkajú podobný produkt alebo majú záujem o podnikanie v oblasti montanistiky (www.prvybanickyspolok.sk, www.lubietova.sk, atď.).

     Pre správne zobrazenie obsahu mapového portálu a jeho efektívne využitie je nutné mať v používanom internetovom prehliadači (odporúčané sú Opera prípadne Mozilla Firefox) povolené využívanie JavaSkriptu a Java aplikácií. Ďalej je potrebné mať nainštalované a pravidelne aktualizované doplnky ako Macromedia Flash Player, Windows Media Player a ďalšie štandardné prehrávače tak, aby bolo možné prehliadať a počúvať súbory typu *.wmv (Windows Media Video), *.avi (Audio Video Interleave), *.mp3 (Moving Picture Experts Group, MPEG-1, MPEG-2 Audio Layer III.). Zabudnúť netreba ani na zapnutie zvuku na reproduktoroch, alebo na vstavanom integrovanom audiovýstupe monitora. 

     Veríme, že Multimediálny sprievodca banským turizmom prispeje k poznaniu, popularizácii a propagácii, ako aj ďaľšej ochrane mnohých banských objektov na území Slovenska s výnimočnou historickou hodnotou, z ktorých napr. mnohé technické objekty z banskoštiavnickej oblasti boli zapísané na listinu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.  Práve preto je prezentácia a podnecovanie zvyšovania záujmu verejnosti o takéto pamiatky a o ich záchranu pre tvorcov mapového portálu samozrejmosťou. O úspech tejto snahy sa ale musíme pričiniť všetci zainteresovaní spoločne.

Zdar Boh!                                      

 OTVORIŤ

Kontakt na autora:
RNDr. Karol Weis, PhD. 
Katedra geografie, geológie a krajinnej ekológie,
Fakulta prírodných vied, UMB v Banskej Bystrici,
email: karol.weis@umb.sk, bscharlie@gmail.com
tel: 048/4467305, 0905411858

 

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta